๓.๑ การฝึกผันอักษรกลาง อักษรกลางประสมสระเสียงยาว ผันได้ครบ ๕ เสียง เช่น

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
คำ กา กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
จา จา จ่า จ้า จ๊า จ๋า

   ๓.๒ การฝึกผันอักษรสูง ผันได้ ๓ เสียง ดังนี้

เสียงวรรณยุกต์ จัตวา เอก โท
ขา ขา ข่า ข้า
เสือ เสือ เสื่อ เสื้อ

 

(อักษรกลาง สระเสียงยาว พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันด้วย ่ เป็นเสียง เอก  เป็นเสียงโท โดยให้เทียบระดับเสียงดังนี้ ก่า – ข่า, ก้า – ข้า, ก๋า – ขา ระดับเสียงเท่ากัน)

   ๓.๓ ฝึกผันอักษรต่ำ อักษรต่ำ ผันได้ ๓ เสียง ดังนี้

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ โท ตรี
คา คา ค่า ค้า
คำ คำ ค่ำ ค้ำ
ลา ลา ล่า ล้า

ฯลฯ

(อักษรต่ำ สระเสียงยาว พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วย ่ เป็นเสียง โท ผันด้วย  เป็นเสียงตรี โดยให้เทียบระดับเสียงดังนี้ กา – คา, ก้า – ค่า, ก๊า – ค้า ระดับเสียงเท่ากัน)

๓.๔ การผันเสียงวรรณยุกต์กับคำที่เป็นสระเสียงสั้น ให้สังเกตในตารางต่อไปนี้

๓.๔.๑ อักษรกลาง

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
คำ กะ - กะ ก้ะ ก๊ะ ก๋ะ
จะ - จะ จ้ะ จ๊ะ จ๋ะ
ตะ - ตะ ต้ะ ต๊ะ ต๋ะ

 

(อักษรกลางประสมสระเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงเอก ดังนั้น จะเขียนใช้วรรณยุกต์ เอก ไม่ได้)

   ๓.๔.๒ อักษรสูง

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
คำ ขะ - ขะ ข้ะ - -
สะ - สะ ส้ะ - -
ถะ - ถะ ถ้ะ - -

 

(อักษรสูงประสมสระเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันได้กับวรรณยุกต์โท เป็นเสียงโทอย่างเดียว)

   ๓.๔.๓ อักษรต่ำ

เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
คำ ค่ะ - - ค่ะ คะ -
ละ - - ล่ะ ละ -
ยะ - - ล่ะ ละ -

 

(อักษรต่ำ ประสมสระเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงตรี ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็นเสียง โท ดังนั้นจึงใช้วรรณยุกต์ได้อย่างเดียว คือวรรณยุกต์เอก)

อักษร ๓ หมู่

อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางศ์) คือการแบ่งตัวพยัญชนะไทยโดยใช้ระดับเสียงพยัญชนะออกเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม คือพยัญชนะเสียงสูง พยัญชนะเสียงกลาง พยัญชนะเสียงต่ำ ดังนี้

  • อักษรสูง ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ รวม ๑๑ ตัว พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา (ลองออกเสียงอ่านคดูนะครับ)
  • อักษรกลาง ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ รวม ๙ ตัว พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ
  • อักษรต่ำ ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัว พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ

อักษรคู่

   อักษรคู่ คือ อักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี ๗ คู่ ได้แก่

อักษรคู่
อักษรต่ำ คู่กับ อักษรสูง
ค ฅ ฆ ข ฃ
ช ฌ
ศ ส ษ
ฑ ฒ ท ธ ฐ ถ
พ ภ

  

อักษรเดี่ยว คืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มีทั้งหมด ๑๐ ตัว ได้แก่

   ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ห

   อักษรต่ำเดี่ยว ถ้าใช้ ห นำ จะช่วยผันได้ครบ ๕ เสียง ดังนี้ คือ

   นา หน่า น่า(หน้า) น้า หนา

   (ให้กลับไปทบทวนการผันอักษร ข้อ ๓)

คำเป็น คำตาย

คำเป็น มีลักษณะดังนี้

  • คำที่ประสมสระเสียงยาว (ฑีฆสระ อ่านว่า ที – คะ –สะ –หระ) ในแม่ ก กา

เช่น กา ตี ปู โต ดู งู ฯลฯ

  • คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กง กน กม เกอย เกอว เช่น กัง กิน แกม คาย คม

(สระไม่บังคับว่าต้องเป็นเสียงยาวหรือเสียงสั้น)

คำตาย มีลักษณะดังนี้

  • คำที่ประสมสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น เกาะ จิก ทะ ลุ ติ โปะ
  • คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก กด กบ เช่น คาด กับ หด นก

แผนภูมิการผันเสียงวรรณยุกต์คำประเภทต่าง ๆ

ลักษณะคำ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
อักษรกลาง คำเป็น กากัน

กาง

ก่ากั่น

ก่าง

ก้ากั้น

ก้าง

ก๊ากั๊น

ก๊าน

ก๋ากั๋น

ก๋าน

อักษรกลาง คำตาย

-

จะจับ

จาบ

จ้ะจั้บ

จ้าบ

จ๊ะจั๊บ

จ๊าบ

จ๋ะจั๋บ

จ๋าบ

อักษรสูง คำเป็น

-

ข่าขั่ง

ข่าง

ข้าขั้ง

ข้าง

-

ขาขัง

ขาง

อักษรสูง คำตาย

-

ขะขัด

ขาด

ข้ะขั้ด

ข้าด

-

-

อักษรต่ำ คำเป็น คาคัน

คาง

-

ค่าคั่น

ค่าง

ค้าคั้น

ค้าง

-

อักษรต่ำ คำตาย สระเสียงสั้น - - ค่ะคึ่ก คะคึก ค๋ะคึ๋ก
อักษรต่ำ คำตาย สระเสียงยาว - - วากเชิด ว้ากเชิ้ด
อักษรคู่ คำเป็น คา ข่า ค้า/ข้า ค้า ขา
อักษรคู่ คำตาย สระเสียงยาว - ขาด คาด/ข้าด ค้าด -
อักษรคู่ คำตาย สระเสียงสั้น - ขึก คึ่ก/ขึ้ก คึก -

 

ลักษณะคำ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
อักษรเดี่ยว คำตาย สระเสียงยาว - โหนด โนด โน้ด -
อักษรเดี่ยว คำตาย สระเสียงสั้น - หนะ น่ะ นะ -
About these ads