กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”เป็นอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตร 2544 พอควร ทั้งโครงสร้างของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนจะต้องปรับเวลาในแต่ละระดับใหม่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”เป็นอีกส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (สพท.กาญจนบุรี เขต 2) เห็นความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจกับคุณครูในการจัดทำหลักสูตร เนื่องจากมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตร 2544 จึงได้ใส่เนื้อหาเข้าไปในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร สพท.กาญจนบุรี เขต 2

ในส่วนของการทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากแตกต่างไปจากหลักสูตร 2544 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ สพท.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนี้กล่าวว่า ในหลักสูตร 2544 นั้น มีโครงสร้างของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ข้อหลักๆ คือ

  1. กิจกรรมแนะแนว
  2. กิจกรรมนักเรียน ที่ประกอบไปด้วย
    • ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร
    • ชุมนุม  ชมรม

ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พวกเราก็จะคุ้นเคยกันดี

Advertisements